Ouders en school

Ouderraad (OR)
De Zwaluw heeft een ouderraad. De ouderraad assisteert het team van de school bij het organiseren van activiteiten zoals de ontvangst van Sinterklaas, de kerstviering, sportdag, schoolreisjes, excursies en de avondvierdaagse. Kortom de ouderraad probeert in ondersteunende zin de handen uit de mouwen te steken en een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van de school. Het team is in de OR vertegenwoordigd door een leerkracht en ook de directeur schuift geregeld aan bij de vergaderingen. Ongeveer zes à acht keer per jaar vergadert de OR.

Klik hier voor nog meer OR-Informatie

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd. Op onze school bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van leerlingen op “De Zwaluw” terwijl de leerkrachtengeleding wordt gekozen door het team.

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directeur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. Zij kan ook ongevraagd voorstellen aan de directeur doen.

De MR vergadert eens in de zes weken. De directeur is, indien gewenst, bij de vergaderingen aanwezig. De ouders mogen ook bij de vergaderingen aanwezig zijn. De data van de MR vergaderingen staan vermeld in de schoolkalender.

Klik hier voor nog meer MR-Informatie

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR
Onze school valt onder de stichting Amstelwijs waarin alle Amstelveense Openbare basisscholen en de Jan Hekmanschool uit Ouderkerk aan de Amstel zijn ondergebracht. Elke school wordt in de GMR in principe vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder afkomstig uit de Medezeggenschapsraad van de diverse scholen.

De GMR voert overleg met de Bestuurscommissie van Amstelwijs over bovenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld financiën en begroting, personeelsbeleid, huisvestingsbeleid en bijvoorbeeld het zorgplan.

De GMR komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. Daarnaast komen de leden incidenteel in werkgroepen bijeen gespecialiseerd in een bepaald onderwerp.

Kijk voor meer informatie over de GMR van Amstelwijs op www.amstelwijs.nl

Klachtenregeling
De kern van de regeling is dat op iedere school 2 contactpersonen benoemd zijn bij wie men in eerste instantie de klacht kan indienen.
Deze personen zullen zich niet inhoudelijk met een klacht gaan bezighouden. Zij hebben de taak, de klager advies te geven en informatie te geven over mogelijke vervolgstappen.

De contactpersonen zijn: Jose de Haan (leerkrachtgeleding) en Ingrid Loeber (oudergeleding).

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Informatie Amstelwijs over AVG voor ouders 

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O