MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR is betrokken bij alle (beleidsmatige) onderwerpen die voor onze school van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het schooljaarplan, het schoolondersteuningsprofiel, de formatie en de begroting. De MR adviseert de directie en heeft op een aantal onderwerpen ook instemmingsrecht. In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd.
De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar van 19.30 – 21.30 uur op De Zwaluw. Op onze school bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders.
De directeur is op verzoek van de MR bij de vergaderingen aanwezig.

In 2021-2022 is er een nieuwe MR gekozen.

De oudergeleding bestaat uit:
Resie Verbeek (secretaris)
Bart Doeswijk

De leerkrachtengeleding bestaat uit:
Gerard van Veghel (voorzitter)
Jose de Haan

DOCUMENTEN MR

Jaarverslag MR 2018-2019