OUDERPARTICIPATIE

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR is betrokken bij alle (beleidsmatige) onderwerpen die voor onze school van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het schooljaarplan, het schoolondersteuningsprofiel, de formatie en de begroting. De MR adviseert de directie en heeft op een aantal onderwerpen ook instemmingsrecht. In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd.
De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar van 19.30 – 21.30 uur op De Zwaluw. Op onze school bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders.
De directeur is op verzoek van de MR bij de vergaderingen aanwezig.

In 2021-2022 is er een nieuwe MR gekozen.

De oudergeleding bestaat uit:
Resie Verbeek (secretaris)
Bart Doeswijk

De leerkrachtengeleding bestaat uit:
Martje Kuiper
Jose de Haan

OUDERRAAD (OR)

De OR assisteert het team bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het schoolreisje, excursies enz.
Elk jaar vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage en een bijdrage aan het Schoolfonds. Het gaat in beide gevallen om een vrijwillige bijdrage.
Van de ouderbijdrage worden kosten betaald van feesten en activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd. Denkt u daarbij aan het schoolreisje, sintcadeautjes, deelname zaalvoetbaltoernooi, drinken en wat lekkers tijdens activiteiten enz.

Het Schoolfonds wordt gebruikt om extra leermiddelen te kunnen aanschaffen. Zo zijn uit het Schoolfonds bijvoorbeeld extra Chromebooks aangeschaft, werden er t-shirts besteld met het nieuwe Zwaluwlogo, kon er een extra digibord worden aangeschaft en neemt het schoolfonds een deel van de kosten van het Schoolwise abonnement voor haar rekening.

De OR is verantwoordelijk voor zowel de bestedingen van het Schoolfonds als van de ouderbijdrage en legt verantwoording af voor de bestedingen die zijn gedaan.

In de OR zijn de volgende ouders actief:

Eva Schneiderberg (voorzitter)
Pauline Spaargaren (secretaris)
Mayra Slootweg (penningmeester)
Ingrid Loeber
Marije Nieuwendijk
Marije Pronk
Jonathan Lugg

Het team wordt vertegenwoordigd door Desiree Tijssen en Nathalie Welles.
De OR legt schriftelijk verantwoording af van haar activiteiten en de financiën van het afgelopen schooljaar. Hiertoe ontvangen alle ouders jaarlijks een financieel overzicht.

DOCUMENTEN MR

Jaarverslag MR 2018-2019