OUDERPARTICIPATIE

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR is betrokken bij alle (beleidsmatige) onderwerpen die voor onze school van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het schooljaarplan, het schoolondersteuningsprofiel, de formatie en de begroting. De MR adviseert de directie en heeft op een aantal onderwerpen ook instemmingsrecht. In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar van 19.00 – 21.00 uur op De Zwaluw. Op onze school bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders. De directeur is op verzoek van de MR bij de vergaderingen aanwezig. Ouders kunnen de MR bereiken via mr@dezwaluw.nl

OUDERRAAD (OR)

De OR assisteert het team bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het schoolreisje, etc. Elk jaar vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage en een bijdrage aan het Schoolfonds. Het gaat in beide gevallen om een vrijwillige bijdrage. Van de ouderbijdrage worden kosten betaald voor feesten en activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd. Denkt u daarbij aan het schoolreisje, sintcadeautjes, deelname zaalvoetbaltoernooi, drinken en wat lekkers tijdens activiteiten enz.
Het Schoolfonds wordt gebruikt om extra leermiddelen te kunnen aanschaffen. Uit het Schoolfonds zijn bijvoorbeeld extra Chromebooks, een digibord en t-shirts met het Zwaluwlogo aangeschaft. 

De OR is verantwoordelijk voor zowel de bestedingen van het Schoolfonds als van de ouderbijdrage.  De OR legt schriftelijk verantwoording af van haar activiteiten en de financiën van het afgelopen schooljaar. Hiertoe ontvangen alle ouders jaarlijks een financieel overzicht. De OR is te bereiken via or@dezwaluw.nl