COMMUNICATIE MET OUDERS

Op De Zwaluw hechten wij aan regelmatig contact en goede communicatie met de ouders van onze leerlingen. Die contacten zijn zowel schriftelijk  als mondeling en zowel informeel (bv. het inloopkwartiertje) als formeel (rapport- en voortgangsgesprekken).Een overzicht 

1. Schriftelijk en digitaal 

Website www.dezwaluw.nl
De Zwaluw heeft een eigen website waarop u  zowel praktische informatie ( zoals schooltijden en het vakantierooster) als inhoudelijke informatie kunt vinden over het onderwijs op onze school. De verschillende geledingen binnen de school zoals de Medezeggenschapsraad (M.r.) en Ouderraad ( O.r.) stellen zich op de website aan u voor. 

Het Zwaluwnieuws
Elke maand ontvangen alle ouders via hun e-mailadres de nieuwsbrief met daarin belangrijke data, mededelingen m.b.t. activiteiten en korte verslagen van leuke of opvallende gebeurtenissen.

Parro
Elke week wordt door de leerkracht een berichtje gestuurd met gebeurtenissen uit de klas in deze ouderapp. Ook foto’s worden via deze weg met de ouders gedeeld.

De jaarkalender voor ouders
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt ieder gezin een jaarkalender die kan worden opgehangen op een passende plaats. Op deze kalender worden per maand de activiteiten aangegeven die op het programma staan, staan de verjaardagen genoteerd van het team en de leerlingen en ook vindt u er de vakanties terug. 

De andere kant van de kalender is een praktische schoolgids. Daar vindt u alle informatie die soms even snel moet worden opgezocht zoals bijv. gymtijden, telefoonnummers, wie waarvoor verantwoordelijk is enz.  

De uitgebreide schoolgids is als document opgenomen op de website. 

2. Het inloopkwartiertje
Het inloopkwartiertje is een mooie traditie op De Zwaluw om ouders de gelegenheid te geven te zien waar hun kinderen op school mee bezig zijn. In de kleutergroep kunnen zij bijv. even met hun kind een werkje doen dat op de tafel is klaargelegd, in andere groepen kunnen de leerlingen aan hun ouders laten zien waar ze mee bezig zijn. Ook kan er kort iets worden doorgegeven aan de leerkracht. Het inloopkwartiertje is niet verplicht, leerlingen in de bovenbouw vinden het niet altijd nodig dat hun ouders nog meelopen naar de klas. 

3. Oudergesprekken & rapportavonden
Vier keer per jaar is er een officieel moment waarop u wordt uitgenodigd om met de leerkracht van uw kind(eren) te overleggen. Dit zijn de maanden waarin u op school wordt verwacht:

  • In september tijdens het startgesprek waarin u vragen kunt stellen over het programma en afspraken kunt maken. Het startgesprek is ook geschikt om wederzijds verwachtingen uit te spreken m.b.t. het onderwijs en de samenwerking.
  • In november volgen de voortgangsgesprekken, waarbij de ontwikkeling van uw kind – zowel op leergebied als sociaal emotioneel – centraal staat.
  • Begin februari volgt het rapportgesprek waarbij de leerkracht de schriftelijke rapportage over de ontwikkeling van uw kind met u bespreekt
  • Medio april is er opnieuw een voortgangsgesprek, waarbij vooruit gekeken wordt naar de overgang van uw kind naar een volgende klas.
  • Tenslotte zijn er rapportgesprekken aan het einde van het schooljaar voor de groepen 1 t/m 7, waarbij aan de ouders en de leerlingen van groep 7 ook een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven wordt. 

Omdat we het belangrijk vinden regelmatig met u over de (leer)ontwikkeling van uw kind(eren) te praten, hebben de gesprekken een verplicht karakter. Alleen het voortgangsgesprek in april is facultatief. Vanaf groep 5 zijn ook de leerlingen welkom om aan te sluiten bij de gesprekken.

U ontvangt twee keer per jaar een schriftelijke rapportage waarin u kunt zien hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat. De resultaten van de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem worden hierin ook opgenomen. 

Dat betekent dat er in ieder geval vier keer, verdeeld over het schooljaar, een gesprek is met de leerkracht van uw kind. Indien noodzakelijk is het natuurlijk mogelijk om buiten deze verplichte momenten een gesprek met de leerkracht van uw kind te hebben. Daar moet u dan een afspraak voor maken.  Het inloopkwartiertje ’s morgens is daar niet voor bedoeld.

4. Contacten met de directeur
Aan het begin van de schooldag is de directeur in de gang aanwezig. U kunt haar dan altijd aanspreken voor een korte vraag. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben is het handig daarvoor een afspraak te maken.

5. Algemene Ouderavond(en)
We streven ernaar om ieder schooljaar een ouderavond rond een thema te organiseren. Soms wordt er ook een gastspreker uitgenodigd.
De afgelopen drie jaar hebben we daarnaast ook een avond voor alle ouders georganiseerd waarbij de nadruk lag op elkaar leren kennen. Zo hebben we een ‘Zwaluwdiner’ georganiseerd, een ‘pubquiz’ met o.a. vragen over de school en het dorp Nes en een avond in het thema ‘Las Vegas’ i.k.v. het thema Amerika.