COMMUNICATIE MET OUDERS

Op De Zwaluw hechten wij aan regelmatig contact en goede communicatie met de ouders van onze leerlingen. Die contacten zijn zowel schriftelijk  als mondeling en zowel informeel als formeel (rapport- en voortgangsgesprekken).

Communicatie over belangrijke zaken
Wij beseffen hoe bijzonder het is dat u uw kinderen aan ons toevertrouwt. We doen ons best uw kind optimaal te laten ontwikkelen. Maar soms heeft u andere verwachtingen dan wij of schatten wij zaken anders in. Dat kan wel eens boosheid of misschien verdriet bij u oproepen. Het gaat immers om uw kind.
Dit vraagt om zorgvuldige en respectvolle communicatie. Emoties communiceren in bijvoorbeeld een mail kan allerlei ongewilde effecten geven voor u, maar ook voor ons. En daar wordt uw kind nooit beter van. We vinden het daarom belangrijk om over gevoelige zaken samen te praten en niet te schrijven.
We willen u daarom vragen om tijdig een gesprek aan te vragen wanneer u iets dwars zit. Altijd eerst bij de leerkracht en als u er samen niet uitkomt bij de schoolleiding.

Schriftelijke en digitale informatie

 • Website www.dezwaluw.nl
  De Zwaluw heeft een eigen website waarop u  zowel praktische informatie als inhoudelijke informatie kunt vinden over het onderwijs op onze school. 
 • Parro
  Via Parro, het communicatieplatform voor ouders en medewerkers van De Zwaluw, worden regelmatig berichtjes verstuurd vanuit de leerkracht en/of directie naar de ouders die vaak direct te maken hebben met de groep van uw kind. Ziekmeldingen en afwezigheid wegens medische afspraken kunnen worden doorgegeven via Parro. Ook kunt u zich via Parro inschrijven voor gesprekken en ouderavonden.
 • Het Zwaluwnieuws
  Het Zwaluwnieuws is onze periodieke nieuwsbrief met actuele informatie. Het Zwaluwnieuws wordt via Parro gedeeld met ouders en op de website van de school geplaatst.
 • De jaarkalender voor ouders
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt ieder gezin een geprinte jaarkalender. Op deze kalender worden per maand de activiteiten aangegeven die op het programma staan, staan de verjaardagen genoteerd van de leerlingen en het team en vindt u op de achterkant praktische informatie.
 • De schoolgids
  De schoolgids met informatie over de school, het beleid en de organisatie wordt jaarlijks herzien en op de website geplaatst. 

Oudergesprekken & rapportavonden

 • Algemene informatie avond
  Het schooljaar start met een algemene informatieavond  in de 2e week van het schooljaar. Vanaf schooljaar 2023 – 2024 zal tijdens deze avond de nadruk liggen op elkaar ontmoeten en ontvangt u algemene informatie over het nieuwe schooljaar. Het team vertelt over wat ouders dit schooljaar kunnen verwachten, welke regels en afspraken er gemaakt zijn. De informatie over de specifieke groepen wordt aan alle ouders gestuurd.
 • Oudergesprekken en rapportavonden: vier keer per jaar worden ouders uitgenodigd om met de leerkracht(en) van hun kind te overleggen. In september kunnen ouders aangeven of zij behoefte hebben aan een startgesprek met de leerkracht; in november wordt een voortgangsgesprek gehouden waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat en in februari en juli wordt een rapportgesprek voor de groepen 1 t/m 7 georganiseerd. De gesprekken in november en februari hebben een verplicht karakter. Het startgesprek en het gesprek in juli zijn facultatief of op uitnodiging van de leerkracht(en). Vanaf groep 5 sluiten leerlingen aan bij de gesprekken, met uitzondering van het startgesprek.
 • In groep 7 wordt aan het eind van het schooljaar een prognosegesprek met het oog op het voortgezet onderwijs gevoerd. Alle ouders worden met hun kind op dit gesprek verwacht. De leerkracht van groep 8 sluit ook aan bij dit gesprek.
 • In groep 8 vindt in november het voortgangsgesprek plaats en wordt in januari het voorlopig advies gegeven voor het voortgezet onderwijs. Het definitieve advies wordt na de uitslag van de doorstroomtoets gegeven. Beide gesprekken hebben een verplicht karakter, waarbij ouders met hun kind worden verwacht.

Indien noodzakelijk is het natuurlijk mogelijk om buiten deze momenten met de leerkracht(en) in gesprek te gaan. Hier kunt u na schooltijd of via email een afspraak voor maken. Aan het einde van elke schooldag gaan de leerlingen via het schoolplein aan de achterkant van de school naar buiten en kunt u de leerkracht aanspreken. 

Uw kind ontvangt twee keer per jaar een rapport waarin u kunt zien hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat. De resultaten van de IEP-toetsen worden hierin ook opgenomen. 

Contact met de directeur
Aan het begin van de schooldag staat de directeur buiten bij de voordeur. U kunt haar dan altijd aanspreken voor een korte vraag. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u een afspraak met haar maken.