RECHT OP ONDERWIJS EN LEERPLICHT

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Om dit recht te beschermen, is aan elke school in Amstelveen een leerplichtambtenaar van de gemeente Amstelveen verbonden. Voor De Zwaluw is dat mevr. Adrie Jansen. Een leerplichtambtenaar heeft drie wettelijke functies, namelijk het stimuleren van leerlingen om (weer) naar school te gaan, het beoordelen van vrijstellingen en te handhaven bij schoolverzuim.

Als een kind regelmatig te laat op school is of afwezig is zonder geldige reden, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Scholen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal met u de oorzaken van verzuim of thuiszitten proberen te achterhalen en doet dit in samenwerking met ouders, met de school, de GGD en het samenwerkingsverband Amstelronde. Tevens kan zij bemiddelen, verwijzen naar de juiste instantie of voorlichting geven aan ouders, scholen en/of leerlingen. Het belang van het kind staat altijd voorop, waarbij het recht op onderwijs van het kind leidend is.

In sommige gevallen kunt u, onder voorwaarden,  extra verlof krijgen. Meer informatie hierover vindt u in het document Recht op onderwijs. Extra verlof vraagt u aan bij de directeur van de school, die hiervoor toestemming moet verlenen. Als u geen toestemming heeft en leerlingen ongeoorloofd van school wegblijven of frequent te laat komen, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken.

Lukt het niet om naar school te gaan of heeft u vragen? Adrie is te bereiken via 020-5404484 of via de mail: a.jansen@amstelveen.nl
Als u niet in Amstelveen woont, kunt u ook contact opnemen met Adrie. Zij wijst u dan de weg naar een leerplichtambtenaar in uw woonplaats.