ONDERSTEUNING & BEGELEIDING OP DE ZWALUW

Alle kinderen bezitten de potentie om te leren. Op De Zwaluw denken we in kansen en mogelijkheden. Kansen die bij ieder kind te ontdekken zijn.
Het uitgangspunt is: wat heeft dit kind, in deze groep, binnen de mogelijkheden van onze school, nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen?

Ondersteuning op groepsniveau
De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De leerkracht observeert en toetst de leerlingen, registreert de vorderingen en past het onderwijs zo nodig aan.
Er wordt structureel op drie niveaus gedifferentieerd.
Verder wordt er op een aantal vaste momenten in de week in elke groep gewerkt aan Taakwerk. Dit zijn taken die de leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren.
Binnen de taken van Taakwerk krijgen alle leerlingen uitdagend werk of extra oefenstof aangeboden. Op deze manier kan de leerkracht aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Omdat tijdens Taakwerk de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn, heeft de leerkracht tijd om extra instructie te geven aan en te oefenen met een of meerdere groepjes leerlingen. Deze groepjes worden samengesteld op basis van analyse van de toetsen en van het dagelijkse werk van de leerlingen.

Ondersteuning op schoolniveau
Op De Zwaluw is een dag per week Gerard van Vegchel, de intern begeleider, aanwezig. Hij co├Ârdineert en organiseert o.a. de (extra) leerlingenzorg, maakt jaar- en trendanalyses van de leerresultaten en is aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders m.b.t. (de organisatie van) de onderwijsondersteuning. Samen met de gedragsspecialist Bianca Versteeg en de remedial teacher Bernadette Botman vormt Gerard het ondersteuningsteam van De Zwaluw.

Als de doelen met onze eigen expertise en inzet niet bereikt kunnen worden, wordt met toestemming van de ouders hulp ingeroepen van deskundigen van buiten de school. Dat kan bijvoorbeeld de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband Amstelronde zijn of een collega van Speciaal Basisonderwijs (SBO) De Bloeiwijzer. Deze collegiale consultatie brengt specifieke deskundigheid om beter aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Hoe de ondersteuning voor de leerlingen verder is vormgegeven staat uitgebreid beschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van De Zwaluw

SOP De Zwaluw

Ouder-kind-coach
Pauline Lionarons is sinds september 2020 als ouder-kind coach verbonden aan de Zwaluw. Als jeugdhulpverlener is zij in dienst van de Gemeente Amstelveen en houdt zij zich op verschillende basisscholen bezig met allerlei vragen rondom de ontwikkeling, het opgroeien en opvoeden van kinderen en jeugdigen. Voor meer informatie klik op de volgende link.

Ouder-Kind-Coach

Het leerlingvolgsysteem
Op De Zwaluw volgen wij de leerlingen systematisch in hun ontwikkeling op leergebied.
Elke leerling heeft een eigen digitaal dossier. Daarin worden alle ontwikkelingen en vorderingen beschreven. Wij gebruiken voor het volgen van de kinderen twee soorten toetsen:

  • toetsen vanuit de methode (methode-afhankelijke toetsen)
  • toetsen van derden (methode-onafhankelijke toetsen, zoals IEP)

De methode-afhankelijke toetsen komen uit de methoden die wij gebruiken op school.
De methode-onafhankelijke toetsen (IEP) testen de kinderen op het gebied van:

  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Rekenen en wiskunde

Om de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling van onze leerlingen te volgen, gebruiken wij Kanvas. Dit programma sluit aan bij de Kanjertraining die op school wordt gegeven.
Voor de kleuters vullen we de observatielijsten in die passen bij het Digitaal Keuzebord en wordt de kleutersignalering dyslexieprotocol afgenomen.

Toetskalender

IEP eindtoets
In groep 8 wordt een eindtoets basisonderwijs gemaakt. Alle basisscholen in Nederland zijn vrij om te kiezen voor een – door het Ministerie van Onderwijs goedgekeurde – eindtoets die aansluit bij de manier van lesgeven op de school. Sinds schooljaar 2015/2016 gebruiken wij op De Zwaluw de IEP eindtoets.

Eindtoets scores IEP