SWV AMSTELRONDE

Wanneer onze basisondersteuning niet toereikend is om passend onderwijs te bieden voor de leerling en/of passende ondersteuning voor de leerkracht te organiseren, kan De Zwaluw een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband SWV Amstelronde inschakelen. Deze onderwijsspecialist is voor De Zwaluw een vast aanspreekpunt op het gebied van passend onderwijs en speelt een belangrijke rol binnen het ondersteuningsteam (OT) dat bepaalt welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Irene Markerink is de onderwijsspecialist voor onze school.

Het OT bestaat uit alle betrokken personen: de leerling (waar mogelijk), de ouders, de leerkracht, de onderwijsspecialist van Amstelronde, de intern begeleider van De Zwaluw en eventueel andere betrokken personen/instanties. In het Ondersteuningsteam worden de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht en de mogelijkheden onderzocht om de leerling verder te helpen. Ter voorbereiding op het OT stelt de intern begeleider een groeidocument op met alle relevante informatie over de leerling en wat de leerling nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten in zijn of haar ontwikkeling. Alle gegevens worden vastgelegd in en gedeeld via Tommy, de beveiligde omgeving voor groeidocumenten.

Als tijdens een OT besloten wordt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt deze ondersteuning georganiseerd in de vorm van een arrangement. Een arrangement bestaat uit een aantal afspraken en acties met als doel om te voorzien in wat de leerling nodig heeft. Een arrangement kan variƫren van licht en tijdelijk tot intensief en langdurig of structureel van aard. Deze ondersteuning zal zo thuisnabij mogelijk worden aangeboden, bij voorkeur op De Zwaluw. Soms is er meer nodig en kan De Zwaluw niet bieden wat de leerling nodig heeft en is een verwijzing noodzakelijk naar gespecialiseerd onderwijs. Een arrangement wordt na een periode van 10 weken geƫvalueerd en waar nodig aangepast.

Wanneer het niet mogelijk is om door middel van een arrangement aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen, kan het OT tot de conclusie komen dat een andere vorm van onderwijs beter bij de leerling past. Op dat moment wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij Amstelronde voor het SBO of SO.

Meer informatie over SWV Amstelronde vindt u op www.amstelronde.nl