PASSEND ONDERWIJS

Scholen verschillen in de onderwijszorg die zij (kunnen) bieden aan hun leerlingen. Het is op De Zwaluw gewoon dat er veel verschillen binnen de groepen zijn en de leerlingen verschillende onderwijsbehoeften hebben. Iedereen hoort erbij. De school kiest er bewust voor zoveel mogelijk leerlingen binnen de school te houden. Het verwijzingspercentage is dan ook zeer laag. Er zijn echter ook grenzen aan onze mogelijkheden. 

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke ondersteuning op De Zwaluw gegeven kan worden. 

Samenwerking externe zorgpartners
Elke basisschool wordt door externe zorginstanties ondersteund. Wij onderhouden nauwe contacten met de GGD, het samenwerkingsverband Amstelronde en de jeugdhulpverleners, sociaal team en de leerplichtambtenaar van de gemeente Amstelveen. Gezien de ligging van de school en de verschillende woonplaatsen van onze leerlingen, hebben wij ook regelmatig contact met omringende gemeenten.