VERANDERONDERWERPEN 2019-2020

Dit schooljaar staan de volgende drie onderwerpen centraal:
een innovatieplan: Eigenaarschap (thema 1)
Dit thema heeft gevolgen voor allerlei keuzes die we ( gaan) maken in de toekomst en heeft een looptijd van minstens twee jaar.
een verbeterplan: Aanpak lezen (thema 2) en
een oriëntatieplan: Toetsen. ( thema 3)

Thema 1: Eigenaarschap
Dit schooljaar gaan we op De Zwaluw intensief het eigenaarschap versterken van leerlingen en leerkrachten. Daarmee willen we (nog) meer inzet en motivatie bereiken. Het hoofddoel is het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leren en van leerkrachten bij het onderwijsproces en de schoolontwikkeling. Ook de ouders willen wij actief betrekken bij de school.

Thema 2: Aanpak lezen
In groep 3 wordt een methode voor aanvankelijk lezen (Actief leren lezen) geïmplementeerd die beter past bij het samenhangend thematisch onderwijs dat in de hogere leerjaren wordt aangeboden.
In groep 4 t/m 8 wordt de aanpak van het Ralfi lezen ingevoerd.
Verder wordt dit schooljaar extra aandacht gegeven aan het begrijpend lezen door leerlingen strategieën aan te leren waarmee ze een tekst leren ‘ontsleutelen’.

Thema 3: Toetsen
Leerlingen op De Zwaluw maken in groep 8 de IEP-eindtoets. IEP heeft ook een leerlingvolgsysteem ontwikkeld vanaf groep 3. De leerresultaten taal, lezen en rekenen worden getoetst en daarnaast zijn er toetsen opgenomen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatieve vermogen. Hoofd, hart en handen is het uitgangspunt.
Wij gaan onderzoeken of deze manier van toetsen beter aansluit bij het onderwijsconcept op De Zwaluw.