Missie en visie

De Zwaluw is een vaak vernieuwende en betrokken school waar ieder kind zich veilig en geborgen weet en waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Onze onderwijsfilosofie: we streven naar het vergroten van een gevoel van eigenwaarde als voorwaarde om tot optimaal leren en presteren te komen. Vanuit die filosofie kenmerkt het onderwijs zich door:

Werken aan de eigenwaarde van iedere leerling 
Dat doen we door uit te gaan van wat een leerling wèl kan i.p.v. wat het niet kan; zoeken we naar de sterke kanten van het kind; denken we in mogelijkheden, praten we positief over en tegen onze leerlingen. Daarbij waarderen we de individualiteit/persoonlijkheid van iedere leerling als kind; iedereen mag er zijn, vanuit zijn eigen kracht. Daarmee ontwikkelen onze leerlingen een sterke basis. Deze basis maakt leren, groeien en ontwikkelen makkelijker.

Persoonlijke aandacht
Er is veel persoonlijke aandacht voor de individuele leerling, zijn leerstijlen en onderwijsbehoeften. Dat lukt omdat de school kleinschalig van opzet is (kleine overzichtelijke klassen, beperkt totaal aantal leerlingen; de menselijke maat).

Verbondenheid
Op school heerst een sterk ‘gevoel van verbondenheid’. Iedereen kent elkaar en doet veel samen: leerlingen werken samen met andere leerlingen, team maakt gebruikt van elkaars sterke kanten, leerkrachten en ouders zijn bereid om – ieder vanuit de eigen rol- samen te werken ; we zorgen voor elkaar, helpen elkaar verder, maken elkaar sterk(er), vanuit een verbondenheid met elkaar via de school.

Deze onderwijsfilosofie komt ook tot uiting in de volgende statements:
1. Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen!
2. Het werken en samenwerken op De Zwaluw staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar.
3. Er is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren.
4. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samen spelen, samen werken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel.
5. Er wordt gewerkt met methoden en/of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen, die de verschillende intelligenties ontwikkelen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.
6. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden zowel de ontwikkelingen van individuele leerlingen als de leerresultaten van de groepen gevolgd. Zo kunnen we zowel zorg op maat geven en uit onze leerlingen halen ‘wat er in zit’.
7. De Zwaluw voert een actief beleid in de samenwerking met KinderServiceHotels (KSH)- onze samenwerkingspartner die zowel de halve dagopvang als de buitenschoolse opvang organiseert-, het voortgezet onderwijs en het speciaal ( basis)onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo makkelijk mogelijk te maken.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O