KWALITEITSZORG

Op onze school wordt continu aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit gewerkt.
We doet dit planmatig en cyclisch. Het schooljaarplan dat ieder jaar wordt geschreven, maakt onderdeel uit van die cyclus. Jaarlijks bekijken we welke verbeteringen zijn bereikt en welke vervolgstappen er nodig zijn. Deze cyclus wordt ook beïnvloed door kwaliteitsmetingen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld een audit, een tevredenheidspeiling of een inspectiebezoek.

De bewaking van de onderwijskwaliteit doen we als volgt:

  1. De kwaliteitsbewaking op groeps- en leerlingniveau is de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Groepsleerkrachten stellen hun groepsplan bij op basis van observaties, toetsresultaten van methodegebonden en IEP-toetsen en registraties (zoals b.v. in Kanvas en n.a.v. de doelen en leerlijnen van het digitaal keuzebord in groep 1/2). In de groepsbesprekingen met de intern begeleider wordt vastgesteld hoe de leerkracht het onderwijs en de ondersteuning optimaal af kan stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en van individuele leerlingen.
  2. De intern begeleider maakt een analyse van de resultaten, op basis van de mediotoetsen (trendanalyse) en de eindtoetsen (jaaranalyse). Deze analyses worden besproken met de directie en vervolgens in een aparte teambespreking met het hele team. Bij de analyses worden de resultaten van de school naast de inspectienormen gehouden en beoordeelt de school a.d.h.v. de vaardigheidsgroei het leerrendement dat bereikt is met de leerlingen.
  3. De directeur houdt regelmatig flitsbezoeken in de klassen: ‘management by walking around’ en bespreekt waar nodig de bevindingen met de leerkrachten. Met elk teamlid vindt jaarlijks minimaal een start-, voortgangs- en eindgesprek plaats.
  4. Om de twee jaar nemen we tevredenheidspeilingen af onder ouders, leerkrachten en leerlingen. Aan de hand van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt. Tweemaal per jaar wordt een (onderwijskundige) vergadering of een werkavond gehouden
  5. Een keer per maand is er een teamvergadering waarbij o.a. de verander-onderwerpen op de agenda staan naast agendapunten die door het team worden ingebracht.
  6. De directeur betrekt een externe adviseur/coach bij het maken van het nieuwe schooljaarplan. Deze denkt mee en bevraagt de directeur over de schoolontwikkeling en de keuzes die zij daarin maakt.

Alle verbeteringen leiden uiteindelijk tot een verandering in werkwijze, didactiek of leerstofaanbod.