Passend onderwijs

Zelfstandig Werken en Meervoudige Intelligentie

Op de Zwaluw hebben wij de afgelopen jaren een doorlopende lijn ontwikkeld v.w.b. het zelfstandig werken in de groepen. Hierdoor creëren we tijd voor extra, verlengde of vóór instructie binnen de groep. Zelfstandig kunnen werken is voor het onderwijs op de Zwaluw noodzakelijk omdat er grote verschillen bestaan tussen  leerlingen en omdat we werken met gecombineerde groepen. Daarnaast willen wij ook aansluiten bij de manier waarop onze leerlingen leren. We gaan daarbij uit van de theorieën van Professor Howard Gardner en Professor Spencer Kagan. Gardner stelt dat er niet één , maar meerdere intelligenties bestaan. Ieder mens, iedere leerling  heeft een eigen intelligentie profiel van sterker en minder sterk ontwikkelde intelligenties.

Hij onderscheidt de volgende 8 intelligenties:
verbaal-lingistische intelligentie (dat noemen wij Woordknap),
logisch-mathematische intelligentie (rekenknap),
visueel-ruimtelijke intelligentie (beeldknap),
muzikaal-ritmische intelligentie (muziekknap),
naturalistische intelligentie (natuurknap),
lichamelijk-kinestestische intelligentie (beweegknap),
interpersoonlijke intelligentie (samenknap) en
intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap).

Klik op onderstaande pictogrammen van de verschillende intelligenties !

woordknaprekenknapbeeldknap2muziekknapnatuurknap2 bewegingsknap2 mensenknap zelfknap2

Om alle leerlingen te bereiken en om de verschillende intelligenties te ontwikkelen, geven we op uiteenlopende manieren les. De didactische structuren die Professor Kagan heeft ontwikkeld gebruiken we daarbij. Didactische structuren zijn activiteiten en werkvormen die eenvoudig kunnen worden ingezet in elke les en  in elk thema dat in de groep wordt aangeboden. Door de inzet van deze werkvormen worden de verschillende intelligenties aangesproken.

Door uit te gaan van de talenten en sterk ontwikkelde intelligenties van onze leerlingen willen wij  zoveel mogelijk leerlingen toegang geven tot zoveel mogelijk leerstof, waarbij al hun talenten worden benut en verder ontwikkeld . Hierdoor ontstaat zelfvertrouwen en een realistisch zelfbeeld.

Niet meer alleen vragen:

Hoe knap ben jij?

Maar vooral:

Hoe ben jij knap?
Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O