MEER- EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

Op onze school zijn meerdere leerlingen die zich de leerstof makkelijk eigen maken. Het team van de Zwaluw vindt dat deze kinderen uitgedaagd moeten worden om zich verder te ontwikkelen, maar ook dat het belangrijk is dat ze bij hun groep betrokken blijven.

Ons onderwijsconcept waarbij we schoolbreed aan het hetzelfde thema werken, biedt heel veel mogelijkheden om te differentiëren. Ieder thema wordt aangeboden op het niveau van halverwege groep 4 t/m de brugklas in het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast zetten we de Pittige Plus torens in. Bij de Pittige Plus Torens leren de leerlingen na te denken over de stappen die zij moeten nemen om tot een eindproduct te komen: van ontwerpen tot uitvoeren en evalueren dus.
Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben op het gebied van rekenen en wiskunde, werken we samen met het HWC met het programma ‘Wiskunde zonder boek’.

Daarnaast heeft De Zwaluw een eigen aanbod ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: Talent op Vrijdag Anders (TVA). José de Haan, leerkracht van groep 1/2/3 , is onze specialist meer- en hoogbegaafdheid. Zij is aangesloten bij het netwerk hoogbegaafdheid en richt zich ook op de begeleiding van  begaafde leerlingen. Bij alle leerlingen van groep 5 en zij-instromers vanaf groep 6 worden in het najaar Hersenkrakers afgenomen door de specialist voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Na afloop worden de resultaten geanalyseerd en wordt in overleg met de groepsleerkracht bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor TVA. In principe blijven deze leerlingen meedraaien tot januari groep 8. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van executieve functies en vaardigheden die deze leerlingen niet vanzelfsprekend in de groep leren en voor het leren nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Naast TVA wordt in alle groepen gewerkt met Levelwerk. Dit verrijkende materiaal zorgt voor een doorgaande lijn in de school.

Day Week School (DWS)
Leerlingen die gezien hun begaafdheid meer nodig hebben dan De Zwaluw in het basisaanbod heeft, kunnen een dagdeel per week naar Day Week School (DWS) om met ontwikkelingsgelijken te werken aan diverse projecten. Deze bovenschoolse voorziening voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt door Amstelwijs gefaciliteerd. De Zwaluw beslist samen met de coördinator van DWS welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.