Zorg op de Zwaluw

Alle kinderen bezitten de potentie om te leren.
Het is de taak en de uitdaging van ons onderwijs de talenten van kinderen optimaal door te denken in kansen. Kansen die bij ieder kind te ontdekken zijn!

Uitgangspunt is: Wat heeft dit kind, in deze groep, binnen de mogelijkheden van onze school nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen?

Zorg op groepsniveau
De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De leerkracht observeert en toetst de leerlingen en analyseert de resultaten van de toetsen. Deze resultaten worden gebruikt om het onderwijs aan te passen. De leerkracht maakt indien noodzakelijk (groeps)-handelingsplannen en voert deze uit.

Zorg op schoolniveau
De IB taken worden dit schooljaar gecoördineerd door Gerard van Vegchel. Hij is een zeer ervaren Intern Begeleider.

De begeleiding op het gebied van de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van directeur, intern begeleider en leerkrachten. Hoe de zorg voor de kinderen verder is vormgegeven staat uitgebreid beschreven in het onderstaande document.
Klik hier> afspraken ondersteuning De Zwaluw

Het leerlingvolgsysteem
Op “De Zwaluw” volgen wij de leerlingen systematisch in hun ontwikkeling op leergebied. Elk kind heeft een eigen dossier. Daarin worden alle ontwikkelingen en vorderingen beschreven. Wij gebruiken voor het volgen van de kinderen 2 soorten toetsen:
–  toetsen vanuit de methode (methode afhankelijke toetsen)

–  toetsen van derden (methode onafhankelijke toetsen, zoals CITO)

De methode afhankelijke toetsen worden gehaald uit de methoden die wij gebruiken op school.
De methode onafhankelijke toetsen (veelal van de CITO groep) testen de kinderen op het gebied van:
– Technisch en begrijpend lezen
– Spelling
– Rekenen en wiskunde

Om de Sociaal Emotionele Ontwikkeling van onze leerlingen te volgen gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining.

Klik hier> Toetskalender 2017-2018

Klik hier> Toetsprotocol 2017-2018

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O